Our BIC offers
you an ECOSYSTEM where you can make your ideas come alive
You can be the author of the idea, you can be the leader of the whole project.
 
A place, where people collaborate, use their abilities
You can participate on other projects
There are no fix positions. Your work will never lost...
 
Check out our prices
 
​Services Unit​ ​Unit Price (€) Comment​

BIC Memebership:

- Internet access
- Acces to the BIC portal
- Participation in projects
- Air conditioned meeting room
- Mobile workplace
Month 50 can be waived for students

Copying and printing services:
- B&W print/copy A4
- B&W print/copy A3
- Colour print/copy A4
- Colour print/copy A3
- Scan into PC

 Page


0,10
0,20
0,50
1,10
FREE

Presentation tools:
- Projector
- TV JVC
- Meotar
- Presentation PC
- Sound equipment
Hour​

6,64
3,32
3,32
3,32
3,32
Must reserve at least 24h before​
 

You will also get:

  • Connection between the innovative individual entrepreneur/start-up enterprise and local public and private bodies
  • Services to Innovative Individual Entrepreneurs/Start-up Enterprises and SMEs
  • Incubation (new individual entrepreneurs/start-up enterprises and start-ups)
  • Project building, through European, national and regional programmes
  • Partnerships and networking
Naše Inovačné centrum Vám ponúka
ECOSYSTEM kde sa Vaše nápady môžu stať skutočnosťou
Môžete byť autorom nápadu, ale aj lídrom celého projektu
 
Miesto, kde každý spolupracuje a využíva svoje schopnosti naplno. Prispejte svojimi schopnosťami a vedomosťami k iným projektom. Tu neexistujú fixné pozície
Vami vykonaná práca sa nikdy nestratí...
 
Cenník služieb
 
​Služba Jednotka​ ​Cena (€) Poznámka​

Členstvo v BIC:

- prístup na Internet
- Prístup na BIC portál
- Účasť na projektoch
- Klimatizovaná zasadačka
- Mobilné pracovisko
​Mesiac 50 ​pre študentov zdarma
Kopírovacie služby:
- ČB tlač/kop. A4
- ČB tlač/kop. A3
- Far. tlač/kop. A4
- Far. tlač/kop. A3
- Scanovanie do PC
 Strana

0,10
0,20
0,50
1,10
Zdarma
Prezentáčné pomôcky:
- Projektor
- TV JVC
- Meotar
- Prezentačné PC
- Ozvučenie
Hodina


6,64
3,32
3,32
3,32
3,32

Potreba rezervácie aspoň 24h vopred​
 
Ďalej získate:
  • Prepojenie medzi inovatívnymi podnikateľmi/start-up firmami a lokálnymi verejnými a súkromnými subjektmi
  • Rôzne služby zamerané na potreby začínajúcich inovatívnych podnikateľov a malých a stredných firiem
  • Inkubáciu (pre nových, začínajúcich podnikateľov/začínajúce firmy)
  • Realizáciu projektov prostredníctvom európskych, národných a regionálnych programov
  • Partnerské vzťahy a sieťovú spoluprácu